Bæredygtigt brug af havets ressourcer

Hensigten med bæredygtig anvendelse af havets ressourcer er at varetage nulevende generationers behov uden at ødelægge mulighederne for, at de kommende generationer kan få tilfredsstillet deres behov. Dette indebærer, at arterne i havet skal beskyttes, og havets økosystemer skal forvaltes på en fornuftig måde.

Som forbruger kan du bidrage ved at købe produkter fra havet, der er certificerede og har en miljømærkning som fx Friend of the Sea.

Blæksprutter er en modstandsdygtig art

Milliarder af mennesker ernærer sig via fisk og havdyr, og havdyr er en vigtig kilde til både proteiner og de sunde animalske omega 3-fedtsyrer. Men der er en grænse for, hvor meget man kan høste af havets ressourcer. Det er svært at beregne mængden af forskellige arter i havet, og derudover kan forskellige områder være udsat for forskellige grader af fiskeribelastning. I dag er en række fiskebestande truet af overfiskning, og stadig flere nærmer sig grænsen. En genopbygning af fiskebestande efter mange års overfiskning er en tidskrævende proces.

Et andet problem er, at lokalsamfundet kan blive berørt af en voksende fiskeindustri. Udenlandske selskaber, der anvender store og effektive fiskeflåder kan udpine de lokale havressourcer, og dertil kommer, at mange af fiskemetoderne kan skade miljøet både til havs og på land. Bundtrawling medfører uoprettelige skader på havbund og koralrev, og bearbejdning af råvarerne på land kan medføre udslip af miljøgift.

Calamarine® udvundet af blæksprutter skiller sig ud som en meget bæredygtig kilde til de sunde langkædede omega-3-fedtsyrer. Blæksprutten lever i gennemsnit kun 1 år og både vokser og formerer sig hurtigt. Det gør den langt mere modstandsdygtig imod presset fra fiskeri sammenlignet med en række fiskearter.

Det korte liv gør også, at opkoncentreringen af miljøgifte fra havet begrænses.

Øget udnyttelse af havets ressourcer

Et stigende problem på verdensbasis er de store mængder fødevareaffald. Ved produktion af fødevarer er der en stor mængde råvarer, der ikke anvendes. Blæksprutter sælges som ringe og fileter til restauranter og butikker, men ca. 25 % af råvarerne kan ikke anvendes til disse formål. Det anslås, at ca. 500.000 tons blæksprutte hvert år kasseres. Omega-3-olien Calamarine® udvindes af disse uudnyttede råvarer og fører derfor til en bedre udnyttelse af havets ressourcer.

Fangstmetode som skåner havet

Blæksprutten fanges om natten ved hjælp af lys, der lokker blæksprutten op til havoverfladen. Fordelene ved denne metode er mange:

  • Der er næsten ingen bifangst af andre arter
  • Havbunden og koralrev forbliver urørte
  • Små blæksprutter lever dybere nede og bliver derfor ikke fanget

En ressource for lokalsamfundet

Det er hovedsagelig lokale arbejdere, der fanger blæksprutter, og som er involveret i den første bearbejdning af råvaren på land.  Arbejderne bliver godt behandlet, og den relevante lovgivning og alle relevante krav fra myndigheder og fagforeninger bliver overholdt.

Friend of the Sea

Friend of the Sea er en international non-profit-organisation, der har til hensigt at bevare havhabitatet, så arterne ikke uddør. En certificering indebærer, at en uafhængig undersøgelseskomité inspicerer både produktet, fangsten af råvarerne og produktionen. En Friend of the Sea-certificering garanterer, at produktet er bæredygtigt.

Leverandør med fokus på miljøet

Pharma Marine, der er producent og leverandør af blæksprutteolien, har miljøhensyn som en stærkt forankret del af deres virksomhedsfilosofi. Brug af restråvarer fra fødevareproduktion er centralt for udvindingen af Calamarine®. Råvareleverandøren arbejder aktivt for at udnytte mest muligt af de blæksprutter, der fanges. Derudover bliver blæksprutten fanget af lokale fiskere med miljøvenlige fiskemetoder, hvilket er et godt bidrag til både lokal og global miljøpolitik.

Råvaren transporteres ved hjælp af den mest miljøskånsomme transportmetode, i containere via skib. Når olien ankommer, bliver den viderebehandlet på en af omega-3-branchens mest miljøvenlige fabrikker. 100 % af olien bliver udnyttet, og virksomheden arbejder for at udnytte og genindvinde energien på optimal vis.

Der er mange faktorer, der indvirker på, hvor miljøvenligt et produkt er, og overordnet set er Calamarine® en af de mest bæredygtige omega-3-kilder, der findes.